Bộ thiết bị

public class DeviceSuite
extends Suite implements IAbiReceiver , ISetOptionReceiver , ITestInformationReceiver

java.lang.Object
org.junit.runner.Runner
org.junit.runners.ParentRunner<org.junit.runner.Runner>
org.junit.runners.Suite
com.android.tradefed.testtype.DeviceSuite


Mở rộng Suite chứa JUnit4 để cung cấp ITestDevice cho các thử nghiệm yêu cầu nó.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

DeviceSuite (Class<?> klass, RunnerBuilder builder)

Phương thức công khai

IAbi getAbi ()
TestInformation getTestInformation ()
void setAbi ( IAbi abi)
void setTestInformation ( TestInformation testInformation)

phương pháp được bảo vệ

void runChild (Runner runner, RunNotifier notifier)

nhà thầu công cộng

Bộ thiết bị

public DeviceSuite (Class<?> klass, 
        RunnerBuilder builder)

Thông số
klass Class

builder RunnerBuilder

ném
InitializationError

Phương thức công khai

getAbi

public IAbi getAbi ()

trả lại
IAbi

getTestThông tin

public TestInformation getTestInformation ()

trả lại
TestInformation

setAbi

public void setAbi (IAbi abi)

Thông số
abi IAbi

setTestInformation

public void setTestInformation (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

phương pháp được bảo vệ

chạyTrẻ em

protected void runChild (Runner runner, 
        RunNotifier notifier)

Thông số
runner Runner

notifier RunNotifier