با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

DeviceTest Result

public class DeviceTestResult
extends TestResult

java.lang.object
junit.framework.TestResult
com.android.tradefed.testtype.DeviceTestResult


تخصصی از TestResult که با رخ DeviceNotAvailableException می شود

خلاصه

کلاس های تو در تو

class DeviceTestResult.RuntimeDeviceNotAvailableException

سازندگان عمومی

DeviceTestResult ()

روش های عمومی

void endTest (Test test)

void runProtected (Test test, Protectable p)

TestCase را اجرا می کند.

روش های محافظت شده

void run (TestCase test)

سازندگان عمومی

DeviceTest Result

public DeviceTestResult ()

روش های عمومی

پایان تست

public void endTest (Test test)

مولفه های
test Test

runProtected

public void runProtected (Test test, 
                Protectable p)

TestCase را اجرا می کند.

مولفه های
test Test

p Protectable

پرتاب می کند
DeviceTestResult.RuntimeDeviceNotAvailableException اگر یک DeviceNotAvailableException رخ دهد

روش های محافظت شده

اجرا کن

protected void run (TestCase test)

مولفه های
test TestCase