FakeTest

public class FakeTest
extends Object implements IDeviceTest , IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.FakeTest


Thử nghiệm giả với mục đích giúp dễ dàng tạo ra kết quả thử nghiệm lặp lại.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

FakeTest ()

Phương thức công khai

ITestDevice getDevice ()

Nhận thiết bị được kiểm tra.

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Chạy các bài kiểm tra và báo cáo kết quả cho người nghe.

void setDevice ( ITestDevice device)

Tiêm thiết bị được kiểm tra.

nhà thầu công cộng

FakeTest

public FakeTest ()

Phương thức công khai

getDevice

public ITestDevice getDevice ()

Nhận thiết bị được kiểm tra.

trả lại
ITestDevice ITestDevice

chạy

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Chạy các bài kiểm tra và báo cáo kết quả cho người nghe.

Thông số
testInfo TestInformation : Đối tượng TestInformation chứa thông tin hữu ích để chạy thử nghiệm.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener của kết quả kiểm tra

ném
DeviceNotAvailableException

thiết bị

public void setDevice (ITestDevice device)

Tiêm thiết bị được kiểm tra.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice để sử dụng