Máy chủ GTest

public class HostGTest
extends GTestBase implements IBuildReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.GTestBase
com.android.tradefed.testtype.HostGTest


Thử nghiệm chạy gói thử nghiệm gốc.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

HostGTest ()

Phương thức công khai

CommandResult executeHostCommand (String cmd, long timeoutMs)
CommandResult executeHostCommand (String cmd)
String loadFilter (String binaryOnHost)

Xác định phương thức lấy bộ lọc.

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

void setBuild ( IBuildInfo buildInfo)

nhà thầu công cộng

Máy chủ GTest

public HostGTest ()

Phương thức công khai

execHostCommand

public CommandResult executeHostCommand (String cmd, 
        long timeoutMs)

Thông số
cmd String : lệnh muốn thực thi trong máy chủ

timeoutMs long : thời gian chờ lệnh tính bằng mili giây

trả lại
CommandResult CommandResult của lệnh

execHostCommand

public CommandResult executeHostCommand (String cmd)

Thông số
cmd String : lệnh muốn thực thi trong máy chủ

trả lại
CommandResult CommandResult của lệnh

tải bộ lọc

public String loadFilter (String binaryOnHost)

Xác định phương thức lấy bộ lọc.

Lớp con phải triển khai cách lấy bộ lọc của riêng nó.

Thông số
binaryOnHost String : đường dẫn đầy đủ của tệp bộ lọc.

trả lại
String lọc chuỗi.

chạy

public void run (TestInformation testInfo, 
        ITestInvocationListener listener)

Thông số
testInfo TestInformation

listener ITestInvocationListener

ném
DeviceNotAvailableException

thiết lậpBuild

public void setBuild (IBuildInfo buildInfo)

Thông số
buildInfo IBuildInfo