Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

IAbi

public interface IAbi

com.android.tradefed.testtype.IAbi


Giao diện đại diện cho ABI đang được thử nghiệm.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract String getBitness ()
abstract String getName ()
abstract ConfigurationDescription.Abi toProto ()

Trả về biểu diễn nguyên mẫu của phiên bản Abi hiện tại.

Phương thức công khai

getBitness

public abstract String getBitness ()

trả lại
String Độ bit của ABI (ví dụ: 32, 64).

getName

public abstract String getName ()

trả lại
String Tên của ABI.

toProto

public abstract ConfigurationDescription.Abi toProto ()

Trả về biểu diễn nguyên mẫu của phiên bản Abi hiện tại.

trả lại
ConfigurationDescription.Abi