IMultiDeviceTest

public interface IMultiDeviceTest

com.android.tradefed.testtype.IMultiDeviceTest


این رابط منسوخ شده است.
این رابط به طور موقت برای سازگاری نگهداری می شود اما در واقع دیگر استفاده نمی شود. لطفا اجراش نکنید

آزمایشی که نیاز به ارجاع به تمام ITestDevice و IBuildInfo مرتبط با آنها دارد

اکثر تست ها نباید به build-under-test وابستگی داشته باشند و برای آماده سازی محیط تست باید به ITargetPreparer تکیه کنند.

خلاصه

روش های عمومی

abstract void setDeviceInfos ( deviceInfos) setDeviceInfos ( deviceInfos)

روش های عمومی

setDeviceInfos

public abstract void setDeviceInfos ( deviceInfos)

مولفه های
deviceInfos