با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

INativeDeviceTest

public interface INativeDeviceTest

com.android.tradefed.testtype.INativeDeviceTest


رابط برای شیئی که نیاز به ارجاع به یک INativeDevice دارد.

خلاصه

روش های عمومی

abstract INativeDevice getDevice ()

دستگاه را تحت آزمایش قرار دهید.

abstract void setDevice ( INativeDevice device)

دستگاه تحت آزمایش را تزریق کنید.

روش های عمومی

getDevice

public abstract INativeDevice getDevice ()

دستگاه را تحت آزمایش قرار دهید.

برمی گرداند
INativeDevice دستگاه INativeDevice

setDevice

public abstract void setDevice (INativeDevice device)

دستگاه تحت آزمایش را تزریق کنید.

مولفه های
device INativeDevice : دستگاه INativeDevice مورد استفاده