IResumableTest

public interface IResumableTest
implements IRemoteTest

com.android.tradefed.testtype.IResumableTest


Giao diện này không được dùng nữa.
Không cần cái này nữa

Một IRemoteTest hỗ trợ tiếp tục chạy thử nghiệm bị hủy bỏ trước đó từ nơi nó dừng lại.

Việc triển khai phải cung cấp phương thức IRemoteTest#run(ITestInvocationListener) có thể ghi nhớ trạng thái đã ghi trước đó và tiếp tục ở nơi lần chạy trước đó đã dừng lại nếu được gọi lại.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract boolean isResumable ()

Phương thức công khai

isResumable

public abstract boolean isResumable ()

trả lại
boolean true nếu kiểm tra hiện có thể tiếp tục.