IResumableTest

public interface IResumableTest
implements IRemoteTest

com.android.tradefed.testtype.IResumableTest


Giao diện này không được dùng nữa.
Không cần điều này nữa

IRemoteTest hỗ trợ tiếp tục quá trình chạy thử nghiệm bị hủy bỏ trước đó từ nơi nó đã dừng lại.

Việc triển khai phải cung cấp phương thức IRemoteTest#run(ITestInvocationListener) có thể ghi nhớ trạng thái đã ghi trước đó và tiếp tục ở nơi lần chạy trước đó đã dừng lại nếu được gọi lại.

Bản tóm tắt

Phương pháp công cộng

abstract boolean isResumable ()

Phương pháp công cộng

có thể tiếp tục được

public abstract boolean isResumable ()

Trả lại
boolean true nếu quá trình kiểm tra hiện có thể tiếp tục.