ISetOptionNgười nhận

public interface ISetOptionReceiver

com.android.tradefed.testtype.ISetOptionReceiver


Việc triển khai giao diện này phải có một Option có tên "set-option" được liên kết với HostTest#SET_OPTION_NAME .