با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

JUnitRunUtil

public class JUnitRunUtil
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.JUnitRunUtil


یک کلاس کمکی برای هدایت یک IRemoteTest#run(TestInformation, ITestInvocationListener) به یک تماس Test#run(TestResult) .

خلاصه

سازندگان عمومی

JUnitRunUtil ()

روش های عمومی

static boolean runTest ( ITestInvocationListener listener, Test junitTest, String runName)
static boolean runTest ( ITestInvocationListener listener, Test junitTest)

سازندگان عمومی

JUnitRunUtil

public JUnitRunUtil ()

روش های عمومی

اجرای تست

public static boolean runTest (ITestInvocationListener listener, 
        Test junitTest, 
        String runName)

مولفه های
listener ITestInvocationListener

junitTest Test

runName String

برمی گرداند
boolean

پرتاب می کند
DeviceNotAvailableException

اجرای تست

public static boolean runTest (ITestInvocationListener listener, 
        Test junitTest)

مولفه های
listener ITestInvocationListener

junitTest Test

برمی گرداند
boolean

پرتاب می کند
DeviceNotAvailableException