NativeBenchmarkTestParser

public class NativeBenchmarkTestParser
extends MultiLineReceiver

java.lang.Object
com.android.ddmlib.MultiLineReceiver
com.android.tradefed.testtype.NativeBenchmarkTestParser


IShellOutputReceiver phân tích đầu ra dữ liệu kiểm tra điểm chuẩn, thu thập số liệu về thời gian trung bình cho mỗi hoạt động.

Tìm kiếm đầu ra sau

Time per iteration min: X avg: Y max: Z

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

NativeBenchmarkTestParser (String runName)

Tạo một NativeBenchmarkTestParser .

Phương pháp công khai

double getAvgOperationTime ()
double getMaxOperationTime ()
double getMinOperationTime ()
String getRunName ()
boolean isCancelled ()

void processNewLines (String[] lines)

Nhà thầu xây dựng công cộng

NativeBenchmarkTestParser

public NativeBenchmarkTestParser (String runName)

Tạo một NativeBenchmarkTestParser .

Thông số
runName String : tên chạy. Được sử dụng cho mục đích ghi nhật ký.

Phương pháp công khai

getAvgThời gian hoạt động

public double getAvgOperationTime ()

Trả lại
double thời gian hoạt động trung bình

getMaxOperationTime

public double getMaxOperationTime ()

Trả lại
double thời gian hoạt động tối đa

getMinOperationTime

public double getMinOperationTime ()

Trả lại
double thời gian hoạt động tối thiểu

lấy tên chạy

public String getRunName ()

Trả lại
String Tên của lần chạy thử.

bị hủy

public boolean isCancelled ()

Trả lại
boolean

quá trìnhDòng mới

public void processNewLines (String[] lines)

Thông số
lines String