จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

NoisyDryRunTest

public class NoisyDryRunTest
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.NoisyDryRunTest


เรียกใช้การทำงานแบบแห้งที่มีเสียงดังบนไฟล์คำสั่ง

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

NoisyDryRunTest ()

วิธีการสาธารณะ

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

ดำเนินการทดสอบและรายงานผลให้ผู้ฟังทราบ

void testSandboxCommand (String[] args)

ทดสอบการโหลดคำสั่งแซนด์บ็อกซ์

ผู้สร้างสาธารณะ

NoisyDryRunTest

public NoisyDryRunTest ()

วิธีการสาธารณะ

วิ่ง

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

ดำเนินการทดสอบและรายงานผลให้ผู้ฟังทราบ

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation : ออบเจ็กต์ TestInformation ที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการรันการทดสอบ

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener ของผลการทดสอบ

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

testSandboxCommand

public void testSandboxCommand (String[] args)

ทดสอบการโหลดคำสั่งแซนด์บ็อกซ์

พารามิเตอร์
args String

ขว้าง
ConfigurationException