การทดสอบการรีเซ็ต USB

public class UsbResetTest
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.UsbResetTest


IRemoteTest ที่รีเซ็ตอุปกรณ์ USB และตรวจสอบว่าอุปกรณ์กลับมาออนไลน์อีกครั้งในภายหลังหรือไม่

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

UsbResetTest ()

วิธีการสาธารณะ

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

ดำเนินการทดสอบและรายงานผลไปยังผู้ฟัง

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

การทดสอบการรีเซ็ต USB

public UsbResetTest ()

วิธีการสาธารณะ

วิ่ง

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

ดำเนินการทดสอบและรายงานผลไปยังผู้ฟัง

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation : ออบเจ็กต์ TestInformation ที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการรันการทดสอบ

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener ของผลการทดสอบ

ขว้าง
DeviceNotAvailableException