با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

CoverageOptions.Toolchain

public static final enum CoverageOptions.Toolchain
extends Enum<CoverageOptions.Toolchain>

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Enum<com.android.tradefed.testtype.coverage.CoverageOptions.Toolchain>
     ↳ com.android.tradefed.testtype.coverage.CoverageOptions.Toolchain


Summary

Enum values

CoverageOptions.Toolchain  CLANG

 

CoverageOptions.Toolchain  GCOV

 

CoverageOptions.Toolchain  JACOCO

 

Public methods

static CoverageOptions.Toolchain valueOf(String name)
static final Toolchain[] values()

Enum values

CLANG

public static final CoverageOptions.Toolchain CLANG

GCOV

public static final CoverageOptions.Toolchain GCOV

JACOCO

public static final CoverageOptions.Toolchain JACOCO

Public methods

valueOf

public static CoverageOptions.Toolchain valueOf (String name)

Parameters
name String

Returns
CoverageOptions.Toolchain

values

public static final Toolchain[] values ()

Returns
Toolchain[]