Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Bảo hiểmMeasurementForwarder

public final class CoverageMeasurementForwarder
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.host.CoverageMeasurementForwarder


Kiểm tra trình giữ chỗ chuyển tiếp các phép đo vùng phủ từ nhà cung cấp bản dựng đến trình ghi nhật ký.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

CoverageMeasurementForwarder ()

Phương pháp công khai

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Chạy các bài kiểm tra và báo cáo kết quả cho người nghe.

Các nhà xây dựng công cộng

Bảo hiểmMeasurementForwarder

public CoverageMeasurementForwarder ()

Phương pháp công khai

chạy

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Chạy các bài kiểm tra và báo cáo kết quả cho người nghe.

Thông số
testInfo TestInformation : Đối tượng TestInformation chứa thông tin hữu ích để chạy các bài kiểm tra.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener kết quả kiểm tra