จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ความครอบคลุมMeasurementForwarder

public final class CoverageMeasurementForwarder
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Object
. com.android.tradefed.testtype.host.CoverageMeasurementForwarder


การทดสอบตัวยึดตำแหน่งที่ส่งต่อการวัดความครอบคลุมจากผู้ให้บริการบิลด์ไปยังตัวบันทึก

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

CoverageMeasurementForwarder ()

วิธีการสาธารณะ

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

ดำเนินการทดสอบและรายงานผลให้ผู้ฟังทราบ

ผู้สร้างสาธารณะ

ความครอบคลุมMeasurementForwarder

public CoverageMeasurementForwarder ()

วิธีการสาธารณะ

วิ่ง

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

ดำเนินการทดสอบและรายงานผลให้ผู้ฟังทราบ

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation : ออบเจ็กต์ TestInformation ที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการรันการทดสอบ

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener ของผลการทดสอบ