מעביר מדידה של כיסוי

public final class CoverageMeasurementForwarder
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.host.CoverageMeasurementForwarder


מבחן מיקום שמעביר מדידות כיסוי מספק ה-build ל-logger.

סיכום

בנאים ציבוריים

CoverageMeasurementForwarder ()

שיטות ציבוריות

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

מפעיל את הבדיקות ומדווח על התוצאה למאזין.

בנאים ציבוריים

מעביר מדידה של כיסוי

public CoverageMeasurementForwarder ()

שיטות ציבוריות

לָרוּץ

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

מפעיל את הבדיקות ומדווח על התוצאה למאזין.

פרמטרים
testInfo TestInformation : אובייקט TestInformation המכיל מידע שימושי להפעלת בדיקות.

listener ITestInvocationListener : ה- ITestInvocationListener של תוצאות הבדיקה