MangInterruptedException

public class CarryInterruptedException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.junit4.CarryInterruptedException


Bị loại bỏ khi thời gian chờ của giai đoạn thử nghiệm được kích hoạt và một Ngoại lệ gián đoạn cần được chuyển từ chuỗi thực thi thử nghiệm sang chuỗi thực thi lệnh gọi.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

CarryInterruptedException (InterruptedException e)

Phương thức công khai

InterruptedException getInterruptedException ()

nhà thầu công cộng

MangInterruptedException

public CarryInterruptedException (InterruptedException e)

Thông số
e InterruptedException

Phương thức công khai

getInterruptedException

public InterruptedException getInterruptedException ()

trả lại
InterruptedException