Mang theo bị gián đoạnngoại lệ

public class CarryInterruptedException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.junit4.CarryInterruptedException


Được ném ra khi thời gian chờ của giai đoạn thử nghiệm được kích hoạt và Ngoại lệ InterruptedException cần được chuyển từ luồng thực thi kiểm tra sang luồng thực thi lệnh gọi.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

CarryInterruptedException (InterruptedException e)

Phương pháp công khai

InterruptedException getInterruptedException ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

Mang theo bị gián đoạnngoại lệ

public CarryInterruptedException (InterruptedException e)

Thông số
e InterruptedException

Phương pháp công khai

getInterruptedException

public InterruptedException getInterruptedException ()

Trả lại
InterruptedException