ข้อยกเว้นThrowingRunnerWrapper

public class ExceptionThrowingRunnerWrapper
extends Runner

java.lang.Object
org.junit.runner.Runner
com.android.tradefed.testtype.junit4.ExceptionThrowingRunnerWrapper


สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ExceptionThrowingRunnerWrapper (Runner runner, TestInformation testInfo)

วิธีการสาธารณะ

Description getDescription ()
void run (RunNotifier notifier)

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ข้อยกเว้นThrowingRunnerWrapper

public ExceptionThrowingRunnerWrapper (Runner runner, 
                TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
runner Runner

testInfo TestInformation

วิธีการสาธารณะ

รับคำอธิบาย

public Description getDescription ()

การส่งคืน
Description

วิ่ง

public void run (RunNotifier notifier)

พารามิเตอร์
notifier RunNotifier