Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

RunAftersWithInfo

public class RunAftersWithInfo
extends Statement

java.lang.Object
org.junit.runners.model.Statement
com.android.tradefed.testtype.junit4.RunAftersWithInfo


Xem thêm:

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

RunAftersWithInfo (Statement next, afters, TestInformation testInfo) RunAftersWithInfo (Statement next, afters, TestInformation testInfo)

Phương pháp công khai

void evaluate ()

Các nhà xây dựng công cộng

RunAftersWithInfo

public RunAftersWithInfo (Statement next, 
         afters, 
        TestInformation testInfo)

Thông số
next Statement

afters

testInfo TestInformation

Phương pháp công khai

Thúc giục

public void evaluate ()