با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder

public class DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder
extends RunnerBuilder

java.lang.object
org.junit.runners.model.RunnerBuilder
com.android.tradefed.testtype.junit4.builder.DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder


یک RunnerBuilder که DeviceJUnit4ClassRunner s را تامین می‌کند، که به‌طور خاص برای تامین رانر برای ERROR(LongevitySuite/android.host.test.longevity.LongevitySuite LongevitySuite) و LongevityHostRunner استفاده می‌شود.

همچنین ببینید:

خلاصه

سازندگان عمومی

DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder ()

روش های عمومی

Runner runnerForClass (Class<?> testClass)

سازندگان عمومی

DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder

public DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder ()

روش های عمومی

runnerForClass

public Runner runnerForClass (Class<?> testClass)

مولفه های
testClass Class

برمی گرداند
Runner