IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

public static interface IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

com.android.tradefed.testtype.mobly.IMoblyYamlResultHandler.ITestResult


ממשק של תוצאת mobly yaml

סיכום

שיטות ציבוריות

abstract MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

מקבל את סוג התוצאה של mobly yaml.

שיטות ציבוריות

getType

public abstract MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

מקבל את סוג התוצאה של mobly yaml.

החזרות
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type