Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo.Builder

public static class MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo.Builder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo.Builder


Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

Builder ()

Phương pháp công khai

MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo build ()
MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo.Builder setTimestamp (String timestamp)

Các nhà xây dựng công cộng

Người xây dựng

public Builder ()

Phương pháp công khai

setTimestamp

public MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo.Builder setTimestamp (String timestamp)

Thông số
timestamp String

Lợi nhuận
MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo.Builder