MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo

public static class MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo


Bản tóm tắt

các lớp lồng nhau

class MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo.Builder

Phương thức công khai

static MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo.Builder builder ()
long getTimeStamp ()
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

Nhận loại kết quả mobly yaml.

Phương thức công khai

getTimeStamp

public long getTimeStamp ()

trả lại
long

getType

public MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

Nhận loại kết quả mobly yaml.

trả lại
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type