با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException

public class MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException


خلاصه

سازندگان عمومی

InvalidResultTypeException (String errorMsg)

سازندگان عمومی

InvalidResultTypeException

public InvalidResultTypeException (String errorMsg)

مولفه های
errorMsg String

،

MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException

public class MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException


خلاصه

سازندگان عمومی

InvalidResultTypeException (String errorMsg)

سازندگان عمومی

InvalidResultTypeException

public InvalidResultTypeException (String errorMsg)

مولفه های
errorMsg String