MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException

public class MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException


Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

InvalidResultTypeException (String errorMsg)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Loại kết quả không hợp lệNgoại lệ

public InvalidResultTypeException (String errorMsg)

Thông số
errorMsg String