MoblyYamlResultHandlerFactory.Type

public static final enum MoblyYamlResultHandlerFactory.Type
extends Enum< MoblyYamlResultHandlerFactory.Type >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultHandlerFactory.Type >
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultHandlerFactory.Type


Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

MoblyYamlResultHandlerFactory.Type CONTROLLER_INFO

MoblyYamlResultHandlerFactory.Type RECORD

MoblyYamlResultHandlerFactory.Type SUMMARY

MoblyYamlResultHandlerFactory.Type TEST_NAME_LIST

MoblyYamlResultHandlerFactory.Type USER_DATA

Phương pháp công khai

<T> T getHandlerInstance ()
String getTag ()
static MoblyYamlResultHandlerFactory.Type valueOf (String name)
static final Type[] values ()

Giá trị liệt kê

ControlLER_INFO

public static final MoblyYamlResultHandlerFactory.Type CONTROLLER_INFO

GHI

public static final MoblyYamlResultHandlerFactory.Type RECORD

BẢN TÓM TẮT

public static final MoblyYamlResultHandlerFactory.Type SUMMARY

TEST_NAME_LIST

public static final MoblyYamlResultHandlerFactory.Type TEST_NAME_LIST

DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

public static final MoblyYamlResultHandlerFactory.Type USER_DATA

Phương pháp công khai

getHandlerInstance

public T getHandlerInstance ()

Trả lại
T

lấy thẻ

public String getTag ()

Trả lại
String

giá trị của

public static MoblyYamlResultHandlerFactory.Type valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type

giá trị

public static final Type[] values ()

Trả lại
Type[]