MoblyYamlResultHandlerFactory

public class MoblyYamlResultHandlerFactory
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultHandlerFactory


مصنع معالج النتائج Mobly yaml الذي يولد المعالج المناسب بناءً على نوع النتيجة.

ملخص

فئات متداخلة

class MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException

المنشأت العامة

MoblyYamlResultHandlerFactory ()

الأساليب العامة

IMoblyYamlResultHandler getHandler (String resultType)

المنشأت العامة

MoblyYamlResultHandlerFactory

public MoblyYamlResultHandlerFactory ()

الأساليب العامة

getHandler

public IMoblyYamlResultHandler getHandler (String resultType)

حدود
resultType String

عائدات
IMoblyYamlResultHandler

رميات
MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException