MoblyYamlResultParser

public class MoblyYamlResultParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultParser


محلل نتائج اختبار Mobly yaml.

ملخص

المنشأت العامة

MoblyYamlResultParser ( ITestInvocationListener listener)

الأساليب العامة

boolean getRunFailed ()
boolean parse (InputStream inputStream)

الطرق المحمية

IMoblyYamlResultHandler.ITestResult parseDocumentMap ( docMap) parseDocumentMap ( docMap)
void reportToListeners ( listeners, resultCache) reportToListeners ( listeners, resultCache) reportToListeners ( listeners, resultCache)

المنشأت العامة

MoblyYamlResultParser

public MoblyYamlResultParser (ITestInvocationListener listener)

حدود
listener ITestInvocationListener

الأساليب العامة

getRunFailed

public boolean getRunFailed ()

عائدات
boolean

تحليل

public boolean parse (InputStream inputStream)

حدود
inputStream InputStream

عائدات
boolean

رميات
MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException

الطرق المحمية

تحليل المستند

protected IMoblyYamlResultHandler.ITestResult parseDocumentMap ( docMap)

حدود
docMap

عائدات
IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

رميات
MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException

تقرير المستمعين

protected void reportToListeners ( listeners, 
                 resultCache)

حدود
listeners

resultCache