MoblyYamlResultRecordHandler

public class MoblyYamlResultRecordHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultRecordHandler


Mobly yaml 結果「記錄」元素處理程序。

概括

嵌套類

class MoblyYamlResultRecordHandler.Record

公共構造函數

MoblyYamlResultRecordHandler ()

公共方法

MoblyYamlResultRecordHandler.Record handle ( docMap) handle ( docMap)

從 mobly yaml 結果中提取資料欄位。

公共構造函數

MoblyYamlResultRecordHandler

public MoblyYamlResultRecordHandler ()

公共方法

處理

public MoblyYamlResultRecordHandler.Record handle ( docMap)

從 mobly yaml 結果中提取資料欄位。

參數
docMap

退貨
MoblyYamlResultRecordHandler.Record