MoblyYamlKết quảTóm tắtTrình xử lý

public class MoblyYamlResultSummaryHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultSummaryHandler


Trình xử lý phần tử 'Tóm tắt' của kết quả Mobly yaml.

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary

Nhà thầu xây dựng công cộng

MoblyYamlResultSummaryHandler ()

Phương pháp công khai

MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary handle ( docMap) handle ( docMap)

Trích xuất các trường dữ liệu từ kết quả mobly yaml.

Nhà thầu xây dựng công cộng

MoblyYamlKết quảTóm tắtTrình xử lý

public MoblyYamlResultSummaryHandler ()

Phương pháp công khai

xử lý

public MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary handle ( docMap)

Trích xuất các trường dữ liệu từ kết quả mobly yaml.

Thông số
docMap

Trả lại
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary