Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList.Builder

public static class MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList.Builder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList.Builder


Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

Builder ()

Phương pháp công khai

MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList build ()

Các nhà xây dựng công cộng

Người xây dựng

public Builder ()

Phương pháp công khai