MoblyYamlResultTestNameListHandler

public class MoblyYamlResultTestNameListHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultTestNameListHandler


معالج عنصر Mobly yaml "Test Name List".

ملخص

فئات متداخلة

class MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList

المنشأت العامة

MoblyYamlResultTestNameListHandler ()

الأساليب العامة

MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList handle ( docMap) handle ( docMap)

استخراج حقول البيانات من نتيجة mobly yaml.

المنشأت العامة

MoblyYamlResultTestNameListHandler

public MoblyYamlResultTestNameListHandler ()

الأساليب العامة

مقبض

public MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList handle ( docMap)

استخراج حقول البيانات من نتيجة mobly yaml.

حدود
docMap

عائدات
MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList