MoblyYamlResultTestNameListHandler

public class MoblyYamlResultTestNameListHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultTestNameListHandler


کنترل‌کننده عنصر نتیجه «فهرست نام آزمایشی» Mobly.

خلاصه

کلاس های تو در تو

class MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList

سازندگان عمومی

MoblyYamlResultTestNameListHandler ()

روش های عمومی

MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList handle ( docMap) handle ( docMap)

فیلدهای داده را از نتیجه mobly yaml استخراج می کند.

سازندگان عمومی

MoblyYamlResultTestNameListHandler

public MoblyYamlResultTestNameListHandler ()

روش های عمومی

رسیدگی

public MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList handle ( docMap)

فیلدهای داده را از نتیجه mobly yaml استخراج می کند.

مولفه های
docMap

برمی گرداند
MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList