MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder

public static class MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder


ملخص

المنشئون العامة

Builder ()

الطرق العامة

MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData build ()
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder setTimestamp (String timestamp)

المنشئون العامة

باني

public Builder ()

الطرق العامة

setTimestamp

public MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder setTimestamp (String timestamp)

المعلمات
timestamp String

عائدات
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder