MoblyYamlResultUserDataHandler

public class MoblyYamlResultUserDataHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultUserDataHandler


Trình xử lý phần tử 'Dữ liệu người dùng' của kết quả Mobly yaml.

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData

Nhà thầu xây dựng công cộng

MoblyYamlResultUserDataHandler ()

Phương pháp công khai

MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData handle ( docMap) handle ( docMap)

Trích xuất các trường dữ liệu từ kết quả mobly yaml.

Nhà thầu xây dựng công cộng

MoblyYamlResultUserDataHandler

public MoblyYamlResultUserDataHandler ()

Phương pháp công khai

xử lý

public MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData handle ( docMap)

Trích xuất các trường dữ liệu từ kết quả mobly yaml.

Thông số
docMap

Trả lại
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData