با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

RustTestBase.EnvPair

protected class RustTestBase.EnvPair
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.rust.RustTestBase.EnvPair


خلاصه

زمینه های

public String key

public String val

سازندگان عمومی

EnvPair (String key, String val)

زمینه های

کلید

public String key

val

public String val

سازندگان عمومی

EnvPair

public EnvPair (String key, 
                String val)

مولفه های
key String

val String