با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

RustTestBase.Invocation

protected class RustTestBase.Invocation
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.rust.RustTestBase.Invocation


خلاصه

زمینه های

public String[] command

public env

public File workingDir

سازندگان عمومی

Invocation (String[] command, env, File workingDir) Invocation (String[] command, env, File workingDir)

زمینه های

فرمان

public String[] command

env

public env

workDir

public File workingDir

سازندگان عمومی

فراخوانی

public Invocation (String[] command, 
         env, 
        File workingDir)

مولفه های
command String

env

workingDir File