AtestRunner

public class AtestRunner
extends BaseTestSuite

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.ITestSuite
com.android.tradefed.testtype.suite.BaseTestSuite
com.android.tradefed.testtype.suite.AtestRunner


Triển khai ITestSuite

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

AtestRunner ()

Phương pháp công khai

IConfigurationFactory loadConfigFactory ()

Trả về một phiên bản ConfigurationFactory.

loadTests ()

Phương pháp trừu tượng để tải cấu hình thử nghiệm sẽ được chạy.

loadingStrategy ( abis, testsDirs, String suitePrefix, String suiteTag) loadingStrategy ( abis, testsDirs, String suitePrefix, String suiteTag) loadingStrategy ( abis, testsDirs, String suitePrefix, String suiteTag)

Chiến lược tải mặc định sẽ tải từ tài nguyên và thư mục kiểm tra.

Phương pháp được bảo vệ

createModuleListeners ()

Trả về danh sách ITestInvocationListener áp dụng cho cấp độ ModuleListener .

Nhà thầu xây dựng công cộng

AtestRunner

public AtestRunner ()

Phương pháp công khai

tảiConfigFactory

public IConfigurationFactory loadConfigFactory ()

Trả về một phiên bản ConfigurationFactory. Tổ chức theo cách này cho mục đích thử nghiệm.

Trả lại
IConfigurationFactory

tải thử nghiệm

public loadTests ()

Phương pháp trừu tượng để tải cấu hình thử nghiệm sẽ được chạy. Mỗi thử nghiệm được xác định bởi IConfiguration và một tên duy nhất để báo cáo kết quả.

Trả lại

tảiChiến lược

public loadingStrategy ( abis, 
         testsDirs, 
        String suitePrefix, 
        String suiteTag)

Chiến lược tải mặc định sẽ tải từ tài nguyên và thư mục kiểm tra. Có thể được mở rộng hoặc thay thế.

Thông số
abis : Tập hợp các abis để chạy ngược lại.

testsDirs : Thư mục kiểm tra.

suitePrefix String : Tiền tố để lọc thư mục tài nguyên.

suiteTag String : Phải đưa vào thẻ bộ mô-đun. Có thể là null.

Trả lại
Danh sách cấu hình đã tải cho bộ phần mềm.

Phương pháp được bảo vệ

createModuleListeners

protected createModuleListeners ()

Trả về danh sách ITestInvocationListener áp dụng cho cấp độ ModuleListener . Những trình nghe này sẽ được sử dụng lại cho mỗi mô-đun, chúng sẽ không được khởi tạo lại nên chúng không giả định trạng thái bên trong.

Trả lại