Hợp nhất mô-đun

public class ModuleMerger
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.ModuleMerger


Lớp trợ giúp cho hoạt động liên quan đến việc hợp nhất ITestSuiteModuleDefinition sau khi phân tách.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ModuleMerger ()

Phương pháp công khai

static boolean arePartOfSameSuite ( ITestSuite suite1, ITestSuite suite2)

Trả về true nếu hai dãy là một phần của cùng một phần tách ban đầu.

static void mergeSplittedITestSuite ( ITestSuite suite1, ITestSuite suite2)

Hợp nhất các mô-đun từ bộ này sang bộ khác.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Hợp nhất mô-đun

public ModuleMerger ()

Phương pháp công khai

arePartOfSameSuite

public static boolean arePartOfSameSuite (ITestSuite suite1, 
        ITestSuite suite2)

Trả về true nếu hai dãy là một phần của cùng một phần tách ban đầu. Sai nếu không.

Thông số
suite1 ITestSuite

suite2 ITestSuite

Trả lại
boolean

hợp nhấtSplittedITestSuite

public static void mergeSplittedITestSuite (ITestSuite suite1, 
        ITestSuite suite2)

Hợp nhất các mô-đun từ bộ này sang bộ khác.

Thông số
suite1 ITestSuite : bộ phần mềm sẽ nhận mô-đun từ bộ kia.

suite2 ITestSuite : bộ phần mềm sẽ cung cấp mô-đun.