SuiteModuleLoader.ConfigFilter

public static class SuiteModuleLoader.ConfigFilter
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.SuiteModuleLoader.ConfigFilter


ERROR(/FilenameFilter) để tìm tất cả các tệp cấu hình trong một thư mục.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ConfigFilter ()

Phương pháp công khai

boolean accept (File dir, String name)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Bộ lọc cấu hình

public ConfigFilter ()

Phương pháp công khai

chấp nhận

public boolean accept (File dir, 
                String name)

Thông số
dir File

name String

Trả lại
boolean