Kiểm traThất bạiListener

public class TestFailureListener
extends Object implements ITestInvocationListener

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.TestFailureListener


Trình nghe được sử dụng để thực hiện hành động như ảnh chụp màn hình, báo cáo lỗi, thu thập logcat khi kiểm tra lỗi khi được yêu cầu.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

TestFailureListener ( devices, boolean bugReportOnFailure, boolean rebootOnFailure) TestFailureListener ( devices, boolean bugReportOnFailure, boolean rebootOnFailure)

Phương thức công khai

void applyModuleConfiguration (boolean bugreportOnFailure)

Cho phép ghi đè cài đặt yêu cầu chụp khi không thành công bằng các cấu hình cụ thể của mô-đun.

void join ()

Tham gia vào tất cả các luồng chụp logcat để đảm bảo chúng kết thúc.

void setLogger ( ITestLogger logger)

Đặt vị trí lưu nhật ký.

void testFailed ( TestDescription test, String trace)

Báo cáo sự thất bại của một trường hợp thử nghiệm cá nhân.

void testLog (String dataName, LogDataType dataType, InputStreamSource dataStream)

Cung cấp nhật ký liên quan hoặc dữ liệu gỡ lỗi từ lệnh gọi thử nghiệm.

void testLogForward (String dataName, LogDataType dataType, InputStreamSource dataStream)

Chuyển tiếp nhật ký tới bộ ghi nhật ký, không thực hiện việc đó từ hàm gọi lại #testLog như thể TestFailureListener là một phần của chuỗi, nó sẽ dẫn đến một vòng lặp vô hạn.

nhà thầu công cộng

Kiểm traThất bạiListener

public TestFailureListener ( devices, 
        boolean bugReportOnFailure, 
        boolean rebootOnFailure)

Thông số
devices

bugReportOnFailure boolean

rebootOnFailure boolean

Phương thức công khai

applyModuleConfiguration

public void applyModuleConfiguration (boolean bugreportOnFailure)

Cho phép ghi đè cài đặt yêu cầu chụp khi không thành công bằng các cấu hình cụ thể của mô-đun.

Thông số
bugreportOnFailure boolean : true để nắm bắt báo cáo lỗi khi thử nghiệm thất bại. Sai nếu không.

tham gia

public void join ()

Tham gia vào tất cả các luồng chụp logcat để đảm bảo chúng kết thúc.

setLogger

public void setLogger (ITestLogger logger)

Đặt vị trí lưu nhật ký.

Thông số
logger ITestLogger

thử nghiệm thất bại

public void testFailed (TestDescription test, 
        String trace)

Báo cáo sự thất bại của một trường hợp thử nghiệm cá nhân.

Sẽ được gọi giữa testStarted và testEnded.

Thông số
test TestDescription : xác định bài kiểm tra

trace String : dấu vết ngăn xếp của lỗi

Nhật ký kiểm tra

public void testLog (String dataName, 
        LogDataType dataType, 
        InputStreamSource dataStream)

Cung cấp nhật ký liên quan hoặc dữ liệu gỡ lỗi từ lệnh gọi thử nghiệm.

Phải được gọi trước ERROR(/ITestInvocationListener#invocationFailed(Throwable)) hoặc ERROR(/ITestInvocationListener#invocationEnded(long))

Khung TradeFederation sẽ tự động gọi phương thức này, cung cấp nhật ký máy chủ và nếu có thể, logcat của thiết bị.

Thông số
dataName String : tên mô tả String của dữ liệu. ví dụ: "device_logcat". Lưu ý dataName có thể không phải là duy nhất cho mỗi lần gọi. tức là người triển khai phải có khả năng xử lý nhiều cuộc gọi với cùng một tên dữ liệu

dataType LogDataType : LogDataType của dữ liệu

dataStream InputStreamSource : InputStreamSource của dữ liệu. Người triển khai nên gọi createInputStream để bắt đầu đọc dữ liệu và đảm bảo đóng InputStream kết quả khi hoàn tất. Người gọi phải đảm bảo nguồn dữ liệu vẫn hiện diện và có thể truy cập được cho đến khi phương thức testLog hoàn tất.

testLogForward

public void testLogForward (String dataName, 
        LogDataType dataType, 
        InputStreamSource dataStream)

Chuyển tiếp nhật ký tới bộ ghi nhật ký, không thực hiện việc đó từ hàm gọi lại #testLog như thể TestFailureListener là một phần của chuỗi, nó sẽ dẫn đến một vòng lặp vô hạn.

Thông số
dataName String

dataType LogDataType

dataStream InputStreamSource