Trình trợ giúp Xác thựcSuiteConfig

public class ValidateSuiteConfigHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.ValidateSuiteConfigHelper


Lớp này sẽ giúp xác thực rằng IConfiguration được tải cho bộ phần mềm đang đáp ứng các yêu cầu dự kiến: - Không có nhà cung cấp Bản dựng - Không có trình báo cáo Kết quả

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

static void validateConfig ( IConfiguration config)

Kiểm tra xem cấu hình có được tạo đúng cách để chạy trong một bộ phần mềm hay không.

Phương thức công khai

xác thựcConfig

public static void validateConfig (IConfiguration config)

Kiểm tra xem cấu hình có được tạo đúng cách để chạy trong một bộ phần mềm hay không.

Thông số
config IConfiguration : một IConfiguration cần được kiểm tra nếu hợp lệ cho bộ.