با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

ValidateSuiteConfigHelper

public class ValidateSuiteConfigHelper
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.testtype.suite.ValidateSuiteConfigHelper


این کلاس به تأیید صحت IConfiguration بارگذاری شده در مجموعه برای IConfiguration نیازهای مورد انتظار کمک می کند:

خلاصه

روشهای عمومی

static void validateConfig ( IConfiguration config)

بررسی کنید که پیکربندی برای اجرا در مجموعه به درستی ساخته شده باشد.

روشهای عمومی

تأیید اعتبار

public static void validateConfig (IConfiguration config)

بررسی کنید که پیکربندی برای اجرا در مجموعه به درستی ساخته شده باشد.

مولفه های
config IConfiguration : IConfiguration که باید بررسی شود اگر برای مجموعه مناسب است.