Trình trợ giúp xác thựcSuiteConfig

public class ValidateSuiteConfigHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.ValidateSuiteConfigHelper


Lớp này sẽ giúp xác thực rằng IConfiguration được tải cho bộ phần mềm đang đáp ứng các yêu cầu dự kiến: - Không có nhà cung cấp bản dựng - Không có người báo cáo kết quả

Bản tóm tắt

Phương pháp công cộng

static void validateConfig ( IConfiguration config)

Kiểm tra xem cấu hình có được xây dựng đúng cách để chạy trong một bộ phần mềm hay không.

static void validateConfigFile (File configFile)

Kiểm tra xem tệp cấu hình mô-đun có hợp lệ không - không có mẫu hoặc bao gồm

Phương pháp công cộng

xác thựcConfig

public static void validateConfig (IConfiguration config)

Kiểm tra xem cấu hình có được xây dựng đúng cách để chạy trong một bộ phần mềm hay không.

Thông số
config IConfiguration : IConfiguration cần được kiểm tra nếu hợp lệ cho bộ phần mềm.

xác thựcConfigFile

public static void validateConfigFile (File configFile)

Kiểm tra xem tệp cấu hình mô-đun có hợp lệ không - không có mẫu hoặc bao gồm

Thông số
configFile File : cấu hình ERROR(/File) cần được xác thực cho một bộ.