Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

XeModuleBộ Điều Khiển

public class CarModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.CarModuleController


Bộ điều khiển này ngăn việc thực hiện các trường hợp thử nghiệm trên các thiết bị không phải ô tô.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

CarModuleController ()

Phương thức công khai

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Phương pháp để quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

nhà thầu công cộng

XeModuleBộ Điều Khiển

public CarModuleController ()

Phương thức công khai

nên chạy

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Phương pháp để quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Thông số
context IInvocationContext : IInvocationContext của mô-đun

trả lại
IModuleController.RunStrategy Đúng nếu mô-đun sẽ chạy, sai nếu không.