KernelTestModuleController

public class KernelTestModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.KernelTestModuleController


کلاس پایه برای کنترلر ماژول که تست ها را زمانی که با معماری مطابقت ندارد اجرا نمی کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

KernelTestModuleController ()

روش های عمومی

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

روشی برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا ماژول باید اجرا شود یا خیر.

سازندگان عمومی

KernelTestModuleController

public KernelTestModuleController ()

روش های عمومی

باید اجرا شود

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

روشی برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا ماژول باید اجرا شود یا خیر.

مولفه های
context IInvocationContext : IInvocationContext ماژول

برمی گرداند
IModuleController.RunStrategy اگر ماژول باید اجرا شود درست است، در غیر این صورت نادرست است.