MinSdkModuleController

public class MinSdkModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController


Lớp cơ sở để bộ điều khiển mô-đun không chạy thử nghiệm trên các phiên bản bên dưới số phiên bản SDK được chỉ định.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng được bảo vệ

MinSdkModuleController (int minSdkVersion)

Phương thức công khai

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Phương pháp để quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Các nhà xây dựng được bảo vệ

MinSdkModuleController

protected MinSdkModuleController (int minSdkVersion)

Thông số
minSdkVersion int : Phiên bản sdk tối thiểu mà các bài kiểm tra sẽ chạy.

Phương thức công khai

nên chạy

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Phương pháp để quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Thông số
context IInvocationContext : IInvocationContext của mô-đun

trả lại
IModuleController.RunStrategy Đúng nếu mô-đun sẽ chạy, sai nếu không.

ném
DeviceNotAvailableException